automotive mechanics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automotive mechanics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automotive mechanics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automotive mechanics.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automotive mechanics

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    thợ ôtô