automotive machine shop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automotive machine shop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automotive machine shop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automotive machine shop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automotive machine shop

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    xưởng sửa chữa xe hơi