automotive mechanic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automotive mechanic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automotive mechanic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automotive mechanic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automotive mechanic

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    thợ máy ô tô