self-propelled nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-propelled nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-propelled giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-propelled.

Từ điển Anh Việt

 • self-propelled

  /'selfprə'peld/

  * tính từ

  tự động, tự hành

  self-propelled gun: súng tự động

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • self-propelled

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  tự chảy

  tự đi

  tự di động

  giao thông & vận tải:

  tự di chuyển

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • self-propelled

  moved forward by its own force or momentum

  a self-propelled egotist

  the arms program is now self-propelled

  Synonyms: self-propelling

  Similar:

  automotive: containing within itself the means of propulsion or movement

  a self-propelled vehicle

  Synonyms: self-propelling