self-propelling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-propelling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-propelling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-propelling.

Từ điển Anh Việt

 • self-propelling

  * tính từ

  tự hành, tự di chuyển

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • self-propelling

  * kỹ thuật

  tự hành

  giao thông & vận tải:

  tự di chuyển

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • self-propelling

  Similar:

  automotive: containing within itself the means of propulsion or movement

  a self-propelled vehicle

  Synonyms: self-propelled

  self-propelled: moved forward by its own force or momentum

  a self-propelled egotist

  the arms program is now self-propelled