attitude (control) unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

attitude (control) unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm attitude (control) unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của attitude (control) unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • attitude (control) unit

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    trung tâm điều chỉnh cao độ

    trung tâm định hướng cao độ