argument passing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

argument passing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm argument passing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của argument passing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • argument passing

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    chuyển đối số