argument (e.g. function, program) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

argument (e.g. function, program) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm argument (e.g. function, program) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của argument (e.g. function, program).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • argument (e.g. function, program)

    * kỹ thuật

    đối số