argument of latitude nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

argument of latitude nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm argument of latitude giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của argument of latitude.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • argument of latitude

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    đối số vĩ độ đường vĩ

    đối số vĩ độ vĩ tuyến