argumentative nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

argumentative nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm argumentative giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của argumentative.

Từ điển Anh Việt

 • argumentative

  /,ɑ:gju'mentətiv/

  * tính từ

  thích tranh cãi, hay cãi lẽ

  để tranh cãi, để tranh luận

  có lý, có luận chứng, lôgíc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • argumentative

  given to or characterized by argument

  an argumentative discourse

  argumentative to the point of being cantankerous

  an intelligent but argumentative child

  Antonyms: unargumentative