argumentativeness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

argumentativeness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm argumentativeness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của argumentativeness.

Từ điển Anh Việt

  • argumentativeness

    xem argumentative