argument list nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

argument list nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm argument list giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của argument list.

Từ điển Anh Việt

  • argument list

    (Tech) bản liệt kê tham số

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • argument list

    * kỹ thuật

    danh sách đối số