andrew huxley nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

andrew huxley nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm andrew huxley giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của andrew huxley.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • andrew huxley

    Similar:

    huxley: English physiologist who, with Alan Hodgkin, discovered the role of potassium and sodium ions in the transmission of the nerve impulse (born in 1917)

    Synonyms: Andrew Fielding Huxley

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).