andrew file system (protocols) (afs) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

andrew file system (protocols) (afs) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm andrew file system (protocols) (afs) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của andrew file system (protocols) (afs).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • andrew file system (protocols) (afs)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Hệ thống ( các giao thức ) tệp Andrew