andrew wyeth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

andrew wyeth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm andrew wyeth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của andrew wyeth.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • andrew wyeth

    Similar:

    wyeth: United States painter (born in 1917)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).