andrew dickson white nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

andrew dickson white nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm andrew dickson white giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của andrew dickson white.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • andrew dickson white

    Similar:

    white: United States educator who in 1865 (with Ezra Cornell) founded Cornell University and served as its first president (1832-1918)

    Synonyms: Andrew D. White

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).