andrew d. white nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

andrew d. white nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm andrew d. white giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của andrew d. white.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • andrew d. white

    Similar:

    white: United States educator who in 1865 (with Ezra Cornell) founded Cornell University and served as its first president (1832-1918)

    Synonyms: Andrew Dickson White

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).