ancient nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ancient nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ancient giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ancient.

Từ điển Anh Việt

 • ancient

  /'einʃənt/

  * danh từ

  xưa, cổ (trước khi đế quốc La mã tan rã)

  ancient Rome: cổ La mã

  ancient word: đời thượng cổ

  (từ cổ,nghĩa cổ) lá cờ, cờ hiệu; người cầm cờ hiệu

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tác giả cổ điển

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ancient

  * kỹ thuật

  cổ xưa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ancient

  a very old person

  Synonyms: antediluvian

  a person who lived in ancient times

  belonging to times long past especially of the historical period before the fall of the Western Roman Empire

  ancient history

  ancient civilizations such as those of the Etruscans and Sumerians

  ancient Greece

  very old

  an ancient mariner