ancient history nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ancient history nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ancient history giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ancient history.

Từ điển Anh Việt

  • ancient history

    lịch sử cổ đại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ancient history

    a history of the ancient world

    knowledge of some recent fact or event that has become so commonly known that it has lost its original pertinence