ancient coast line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ancient coast line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ancient coast line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ancient coast line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ancient coast line

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường bờ cổ