ancient greek nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ancient greek nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ancient greek giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ancient greek.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ancient greek

    the Greek language prior to the Roman Empire

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).