ancient burial ground nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ancient burial ground nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ancient burial ground giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ancient burial ground.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ancient burial ground

    * kỹ thuật

    nghĩa địa cổ