ancient lights nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ancient lights nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ancient lights giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ancient lights.

Từ điển Anh Việt

  • ancient lights

    /'einʃənt'laits/

    * danh từ

    cửa sổ không thể bị nhà bên che khuất