ancient deposit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ancient deposit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ancient deposit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ancient deposit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ancient deposit

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    trầm tích cổ