ancient form of outdoor advertising nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ancient form of outdoor advertising nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ancient form of outdoor advertising giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ancient form of outdoor advertising.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ancient form of outdoor advertising

    * kinh tế

    hình thức quảng cáo ngoài nhà thời xưa