ancient coastal plain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ancient coastal plain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ancient coastal plain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ancient coastal plain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ancient coastal plain

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đồng bằng bờ biển cổ