antediluvian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antediluvian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antediluvian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antediluvian.

Từ điển Anh Việt

 • antediluvian

  /'æntidi'lu:vjən/

  * tính từ

  trước thời kỳ hồng thuỷ

  (thông tục) cổ, cũ kỹ, hoàn toàn không hợp thời

  * danh từ

  người cũ kỹ, người cổ lỗ

  ông lão, người già khụ

  vật cũ kỹ, vật cổ lỗ sĩ (không hợp thời)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • antediluvian

  any of the early patriarchs who lived prior to the Noachian deluge

  Synonyms: antediluvian patriarch

  of or relating to the period before the biblical flood

  antediluvian man

  Synonyms: antediluvial

  so extremely old as seeming to belong to an earlier period

  a ramshackle antediluvian tenement

  antediluvian ideas

  archaic laws

  Synonyms: antiquated, archaic

  Similar:

  ancient: a very old person