alternative pressure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alternative pressure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alternative pressure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternative pressure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alternative pressure

    * kỹ thuật

    áp lực biến đổi