alternative minimum tax nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alternative minimum tax nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alternative minimum tax giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternative minimum tax.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alternative minimum tax

    * kinh tế

    thuế tối thiểu tùy chọn