alternative analysis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alternative analysis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alternative analysis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternative analysis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alternative analysis

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự phân tích luân phiên