alternative inharitance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alternative inharitance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alternative inharitance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternative inharitance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alternative inharitance

    * kỹ thuật

    y học:

    di truyền tương phản