alternative freight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alternative freight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alternative freight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternative freight.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alternative freight

    * kinh tế

    vận phí lựa chọn (theo trọng lượng hay theo thể tích)