alternative energy system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alternative energy system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alternative energy system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternative energy system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alternative energy system

    * kinh tế

    hệ thống năng lượng thay thế