alpine enchanter's nightshade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alpine enchanter's nightshade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alpine enchanter's nightshade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alpine enchanter's nightshade.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alpine enchanter's nightshade

    an Alpine variety of enchanter's nightshade

    Synonyms: Circaea alpina

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).