additional nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

additional nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm additional giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của additional.

Từ điển Anh Việt

 • additional

  /ə'diʃənl/

  * tính từ

  thêm vào, phụ vào, tăng thêm

  an additional charge: phần tiền phải trả thêm

  an additional part: phần phụ vào

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • additional

  * kỹ thuật

  bổ sung

  để thêm

  được thêm vào

  phần thêm vào

  phụ

  phụ thêm

  thêm

  xây dựng:

  để pha

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • additional

  Similar:

  extra: further or added

  called for additional troops

  need extra help

  an extra pair of shoes