additional texture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

additional texture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm additional texture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của additional texture.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • additional texture

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    kết cấu bổ sung