additional article nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

additional article nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm additional article giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của additional article.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • additional article

    * kinh tế

    điều khoản trọng tài bổ sung