additional product nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

additional product nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm additional product giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của additional product.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • additional product

    * kinh tế

    sản lượng phụ

    sản phẩm phụ