additional item nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

additional item nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm additional item giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của additional item.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • additional item

    * kỹ thuật

    mục bổ sung