additional mark-on nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

additional mark-on nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm additional mark-on giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của additional mark-on.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • additional mark-on

    * kinh tế

    mức kê lời thêm (vào giá bán lẻ)