additional mass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

additional mass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm additional mass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của additional mass.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • additional mass

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khối lượng thêm