additional feature nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

additional feature nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm additional feature giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của additional feature.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • additional feature

    * kỹ thuật

    đặc điểm phụ thêm