additional building nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

additional building nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm additional building giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của additional building.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • additional building

    * kỹ thuật

    nhà phụ