additional crushing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

additional crushing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm additional crushing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của additional crushing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • additional crushing

    * kỹ thuật

    sự giã chất phụ gia

    sự nghiền chất phụ gia

    sự xay chất phụ gia