trả xong nợ trong Tiếng Anh là gì?

trả xong nợ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trả xong nợ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trả xong nợ

    * dtừ

    acquittal