thanh y trong Tiếng Anh là gì?

thanh y trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thanh y sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thanh y

    blue clothes (of maidservants); maidservant, handmaid