thanh lam trong Tiếng Anh là gì?

thanh lam trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thanh lam sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thanh lam

    turquoise