thanh nối trong Tiếng Anh là gì?

thanh nối trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thanh nối sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thanh nối

    * dtừ

    tie, tie-bar