thanh u trong Tiếng Anh là gì?

thanh u trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thanh u sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thanh u

    quiet, deserted