thanh tú trong Tiếng Anh là gì?

thanh tú trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thanh tú sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thanh tú

    pretty, nice, graceful

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • thanh tú

    pretty, nice, graceful